O SDM

Aktivni več kot 30 let

SDM smo desnosredinska mladinska in politična organizacija, ki je aktivna že več kot kot 30 let in šteje več kot 3 000 članov. Naš cilj je mladim omogočiti sodelovanje pri oblikovanju in izražanju politične volje na vseh področjih javnega življenja. Delujemo pod okriljem Slovenske demokratske stranke, katere začetki segajo v leto 1989 in šteje več kot 30 000 članov.

Program zavezuje vse njene članice in člane. Po njem se v svojem delovanju ravnajo vsi organi SDM, tako na državni kot na lokalni ravni.

Vrednote slovenske demokratske mladine

Svoboda

SDM razumemo svobodo kot svobodo vsakega posameznika, da nemoteno razvija svoje sposobnosti, svobodno izraža mnenje in se po svojih zmožnostih in željah svobodno udejanja v družbenem, političnem in gospodarskem življenju. Svoboda je lahko omejena le z enako svobodo drugih ljudi. Posameznik je lahko svoboden, če ima možnost nastopati avtonomno in če mu družbene strukture omogočajo, da uveljavlja in uresničuje svoje upravičene interese in pravice. Podpiramo svobodo človeka do te mere, da ne ogroža svobode drugega.

Pravičnost

V SDM verjamemo, da ni svobode brez pravičnosti. Pravičnost razumemo kot enakopravnost pred zakonom, ki jo zagotavljajo delujoča pravna država in temeljne človekove pravice in svoboščine, ki veljajo za vse ljudi enako. Pravičnost pomeni tudi, da noben človek ali skupina ljudi nima moči, da bi kršila temeljno svobodo katerega koli drugega človeka ali skupine ljudi. Država je dolžna vzpostavljati okoliščine za zagotavljanje pravičnosti za vsakega posameznika z zagotavljanjem enakega položaja pred zakoni in pravili ter enakimi izhodiščnimi možnostmi lastnega razvoja v družbi.

Demokracija

Za mlade slovenske demokratke in demokrate je temeljna vrednota demokracija, ki pomeni enakopraven in strpen dialog na podlagi racionalnih argumentov ter varstvo interesov različnih manjšin. Menimo, da prave demokracije ni mogoče doseči enkrat za vselej, temveč jo je potrebno neprestano ustvarjati in vzdrževati z delovanjem, ki izhaja iz določenih vrednot.

Solidarnost

Verjamemo, da je temeljni pogoj za rast solidarnosti močna civilna družba, prosta nepotrebnih pritiskov s strani države. Pri tem še posebej poudarjamo pomoč prikrajšanim družbenim skupinam, med med katerimi je tudi velik del mladih. Prepričani smo, da solidarnost ni v nasprotju z modernim tržnim gospodarstvom, temveč je prav pogoj za njegov obstanek in razvoj.

Domoljubje

V SDM gojimo domoljubje in ljubezen do slovenskega naroda in države. Obenem spoštujemo vse različne kulture, ki soustvarjajo stvarnost v slovenski državi, s posebnim poudarkom na obeh avtohtonih narodnih manjšinah in ostalih skupnostih, ki so tradicionalno prisotne v našem okolju. Zavzemamo se za zaščito njihovih pravic, kakor so zagotovljene v ustavi in zakonih. Domoljubnost je še posebej pomembna za ohranitev in razvoj manjših narodov in kultur. SDM namenja posebno pozornost krepitvi domoljubja, oblikovanju, krepitvi in ohranjanju narodne identitete in zavedanju državljanov, da imajo pravico in dolžnost braniti domovino. S posebno naklonjenostjo gledamo na slovenske manjšine v sosednjih državah in na ostale Slovence izven meja matične države. Zavzemamo se za zaščito njihovih pravic in spodbujamo obstoj in razvoj slovenskih zamejskih organizacij.

Naš cilj je mladim omogočiti sodelovanje pri oblikovanju in izražanju politične volje na vseh področjih javnega življenja.